Privacy Policy Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ‘t Waal

Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ‘t Waal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ‘t Waal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ‘t Waal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ‘t Waal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over bijeenkomsten en activiteiten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de Lidmaatschapsovereenkomst c.q. het Inschrijfformulier.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ‘t Waal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Straatnaam, huisnummer en postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Profielfoto
 • Startdatum lidmaatschap KNLTB

Tevens kunnen de volgende gegevens worden opgeslagen:

 • Bondsnummer KNLTB
 • Speelsterkte KNLTB

Uw persoonsgegevens worden door Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ‘t Waal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ‘t Waal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over bijeenkomsten en (vrijwilligers)activiteiten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de aanmelding voor een vrijwilligersactiviteit.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ‘t Waal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Straatnaam, huisnummer en postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ‘t Waal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende het uitoefenen van het vrijwilligerswerk
 • Uw naam blijft opgeslagen ten behoeve van historische doeleinden

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

De volgende personen ontvangen de Nieuwsbrief:

 • Ieder lid en vrijwilliger van de Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ‘t Waal
 • Andere belanghebbenden die aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn in de Nieuwsbrief

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ‘t Waal verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Voor leden: de Lidmaatschapsovereenkomst c.q. het Inschrijfformulier
 • Voor vrijwilligers en belanghebbenden: aanmelding voor de Nieuwsbrief

Voor de bovenstaande doelstelling kan Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ‘t Waal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ‘t Waal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Voor leden: gedurende de periode dat men aangemeld is
 • Voor vrijwilligers en belanghebbenden: zolang zij aangeven de Nieuwsbrief te willen ontvangen

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ‘t Waal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ‘t Waal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ‘t Waal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ‘t Waal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten
 • Facturatie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ‘t Waal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden door Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ‘t Waal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Lidmaatschap van de KNLTB
 • Lisa Leden informatiesystemen B.V.
 • nl

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ’t Waal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ’t Waal van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Tennisvereniging Schalkwijk en Tull en ‘t Waal Kloostergaarde 10 3998KD Schalkwijk info@tvset.nl