Kascommissie

De kascommissie is verantwoordelijk voor de controle op de jaarrekening, die door de penningmeester wordt opgesteld. De kascommissie controleert de jaarrekening en de bijbehorende administratie van het betreffende boekjaar.

De kascommissie brengt verslag uit van de controle aan de algemene ledenvergadering.

De kascommissie bestaat uit 2 leden. Een lid van de commissie wordt voor 2 jaar achtereen aangesteld. Elk jaar treedt er één lid af en wordt één nieuw lid in de algemene ledenvergadering benoemt.

Samenstelling van de kascommissie:

  • Truus Vermeulen
  • Wim Vendrig

Contactpersoon in bestuur:
Adri Peek