Bestuur

Het bestuur van TV SET heeft als doel haar leden plezier te geven in de tennissport en aanverwante activiteiten. Het bestuur bereidt beleid voor, neemt besluiten en ziet erop toe dat de besluiten nagekomen worden. Het bestuur handelt daarbij volgens de statuten en het huishoudelijk reglement van TV SET.

In de uitvoering van alle taken die nodig zijn om TV SET draaiende te houden wordt het bestuur bijgestaan door vele commissies. Het bestuur stimuleert de commissies zoveel mogelijk in hun activiteiten en geeft hen de ruimte om een eigen invulling te geven aan hun taken.

Het bestuur van TV SET bestaat uit de volgende leden:

  • Angeli van Buren: voorzitter (contactpersoon activiteitencommissie, VLC)
  • René van Eijk: penningmeester (contactpersoon sponsorcommissie, ledenadministratie en 50+ commissie)
  • Manon Vooijs: secretaris (contactpersoon redactiecommissie)
  • Liesbeth van der Horst: vice-voorzitter (contactpersoon barcommissie en accomodatiecommissie)
  • Loes van Ramselaar: lid (contactpersoon jeugdcommissie en tennislessen)
Angeli van Buren, voorzitter sinds 2020.
Contactpersoon activiteitencommissie, VLC
René van Eijk, penningmeester sinds 2020.
Contactpersoon sponsorcommissie, ledenadministratie en 50+ commissie
Manon Vooijs, secretaris sinds 2019
Contactpersoon redactiecommissie
Liesbeth van der Horst, vice voorzitter,
bestuurslid sinds 2014.
Contactpersoon barcommissie, 
accommodatiecommissie.
loes Loes van Ramselaar, bestuurslid, sinds 2017.
Contactpersoon jeugdcommissie, tennislessen

 

Algemene ledenvergadering dinsdag 18-02-2020

Het bestuur van de T.V. Schalkwijk en Tull en ’t Waal nodigt jullie uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 18 februari 2020 om 20.30 uur in de kantine, Kloostergaarde 10a.

  • Notulen ALV 2019
  • Rooster van aftreden bestuursleden 2020
  • Uitnodiging-agenda ALV 2020
  • Jaarverslag 2019
  • Jaarrekening 2019 en begroting 2020